Điều khoản virus:
Akzo Nobel đã thực hiện những nỗ lực hợp lý có thể để đảm bảo rằng ứng dụng này không có chứa virus. Tuy nhiên, Akzo Nobel không cam kết hay không có bất kỳ tuyên bố và bảo chứng nào rằng những trang tin này hoàn toàn không có virus và người sử dụng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng họ đã có cài đặt trên máy phần mềm kiểm tra virus phù hợp.

Trách nhiệm pháp lý:
Trong giới hạn quy định bởi luật áp dụng, Akzo Nobel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất gián tiếp, trực tiếp, đặc biệt hay có liên quan, (bao gồm mọi tổn thất về doanh thu, tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về những khoản tiết kiệm theo dự tính, những khoản chi vượt mức hay lãng phí, thất thoát bí mật hay cơ sở dữ liệu) hay bất kỳ tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ nguyên nhân gì thông qua việc sử dụng ứng dụng này và bất kỳ thông tin cũng như ý kiến lấy từ ứng dụng của Akzo Nobel dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý này bao gồm tất cả trách nhiệm pháp lý về bất kỳ loại virus hay bất kỳ các mã, tài liệu, chương trình máy tính nào được thiết kế ra để ngắt quãng, ngăn chận, phá hủy hay hạn chế các tính năng hoặc cam kết về tính nguyên vẹn của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính hoặc thiết bị liên lạc hoặc tài liệu được chuyển tải cùng với hay một phần của các trang tin trên ứng dụng của Akzo Nobel hay bất kỳ tài liệu nào được tải về từ ứng dụng này.